Bude vás zajímat

 • Možnosti výměny zkušeností v zahraničí

  Co je Rada mezinárodního přátelství - Council of International Fellowship (CIF)?

  CIF - Rada mezinárodního přátelství je mezinárodní organizace, která pořádá programy pro výměnu zkušeností pracovníků v oblasti humánních služeb. Programy jsou určeny pro sociální pracovníky, pracovníky organizující aktivity pro děti a mládež a speciální pedagogy. Jde o organizaci nestátní, pracující na principu dobrovolné práce a sdružující absolventy programů a uchazeče o účast na programech.. Cílem programů je umožnit profesionálům v oblasti humánních služeb profesní výměnu zkušeností, ale také získat možnost navázat osobní a přátelské kontakty s z odlišných kulturních prostředí, napomoci tak lepšímu porozumění mezi lidmi z různých koutů světa. V současné době má 28 národních poboček a kontaktní osoby v mnoha dalších zemích. Každý rok je organizován program jednotlivými národními pobočkami pro účastníky z jiných zemí. Každý druhý rok je organizován program i v České republice pro účastníky z jiných zemí. Mezinárodní organizace CIF má volený výkonný výbor, vzdává vlastní časopis "World News", pořádá pro své členy- absolventy programů konference každé dva roky. Tak udržuje kontinuitu společně sdílených myšlenek a podporuje jednotlivé pobočky v pořádání vlastních programů , vznik nových poboček a nových programů.

  CIF programy jsou zaměřeny na výměnu zkušeností v oblasti kulturní, vzdělávací a profesionální. Program zahrnuje praktické i teoretické informace o sociálním a kulturním prostředí hostitelské země. Součástí je i mezi-kulturní výměna, neboť účastníky programu jsou lidé z různých oblastí světa. Všechny programy obsahují dvě části. První země, které absolvují všichni účastníci společně. Druhá část obsahuje individuální program podle specifického profesního zaměření podle přání účastníka. V průběhu programu jsou účastníci ubytování v hostitelských rodinách, kde se setkávají s každodenní realitou života rodiny hostitelské země.
  Programy jsou organizovány zcela pomocí dobrovolníků z řad členů CIF a osob, které mají o mezinárodní spolupráci zájem..Kdo se může ucházet o účast na programu?Účastník musí mít minimum dvou až tří let praxe v některé z profesních oblastí sociální práce, práce s mládeží a oblasti speciálně pedagogické praxe. V některých zemích je věková hranice od 25 let do 40 let. Je potřebná schopnost samostatně se orientovat v novém prostředí, být otevřený novým zkušenostem. Velmi důležitou podmínkou je dobrá znalost společného dorozumívacího jazyka. Ve většině programů je to angličtina, ve Francii francouzština. V Německu a Rakousku je vítána znalost kromě angličktiny i němčiny, v Itálii vedle angličtiny znalost italštiny. Účastník programu musí být schopen se dorozumět v oblasti každodenního života, ale i porozumět a umět se pohotově vyjadřovat v oblasti témat sociální práce a zvoleného profesního zaměření.

  Při přípravě na účast na mezinárodním programu a po jeho absolvování očekáváme od účastníka aktivní zapojení do práce národní pobočky. Předpokládáme ochotu sdílet zkušenosti z programu s ostatními členy a ve svém profesním uplatnění, podílet se na práci pobočky, zejména na přípravě a realizaci programu v České republice.

  Zájemci o mezinárodní programy a členství v české pobočce Rady mezinárodního přátelství se mohou přihlásit na adrese:

  Rada mezinárodníh přátelství
  C/o Markéta Skalická
  Antala Staška 31
  140 00 Praha 4
  E-mail: skalicka.marketa@quick.cz
  či na tel. čísle: 603 354 796

  Za pobočku CIF ČR Markéta Skalická

  Jak citovat

  Budeme rádi, když z našich stránek budete citovat s uvedením zdroje. Jak citovat z elektronických zdrojů, ale nejen z nich, podle platných norem se dozvíte na následujících URL adresách: www.cuni.cz/~boldisp/citace.htm a www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html. Lze použít např. tento vzor:
  STRNAD, V. Několik poznámek k vymezení sociální práce. Internetová diskuse o teorii, metodách a přístupech v sociální práci [online]. Aktualiz. 1. 6. 2002. Dostupné z www: http://www.osf.cz/socialniprace.

  Metodika zjišťování stupně spokojenosti uživatele se sociální službou

  Pro ty z Vás co pracují v sociálních službách i další zájemce dáváme k dispozici metodiku na získání zpětné vazby ze strany uživatelů o spokojenosti se službou. Metodika vznikla s podporou MPSV v rámci Pilotních inovativních projektů 2003 podporujících zavádění standardů kvality sociálních služeb. Rádi přivítáme vaše připomínky k metodice, či nabízíme konzultace ohledně praktického zavedení tohoto hodnocení do praxe ve vaší organizaci. Zde jsou soubory ke stažení ( Metodika , Příloha 1 , Příloha 2 , Příloha 3 , Příloha 4 )