PKSP Kurzy

O.s. PKSP pravidelně pořádá kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu akreditovaných kurzů MPSV

Náročné situace v komunikaci s klientem


(číslo akreditace MPSV:2016/0920-PC/SP)

Osvědčený osmihodinový kurz, který se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností pracovníků ve zvládání náročných situací – jako jsou např. emočně vypjaté situace, naléhaví nebo manipulativní klienti, sdělování špatných zpráv apod. Jde o prakticky zaměřený seminář, kde teoretické výklady jednotlivých témat jsou jen v nezbytném minimu a který především využívá zkušeností účastníků a konkrétních příkladů z jejich praxe. Výklad se střídá s diskusemi a modelováním rozhovorů s klienty.

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování: 100 % účast a skupinové zpracování postupu v konkrétním případu z praxe účastníků

Přihlášky zde

Zapojení a role klientových blízkých do procesu plánování služby


(číslo akreditace MPSV: 2013/1247-PC/SP)

Spolupráce s příbuznými a blízkými osobami klienta je sice žádoucí, ale ne vždy snadná, proto jsme do portfolia vzdělávací nabídky PKSP zařadili i tento interaktivní kurz s časovou dotací 8 hodin. Středobodem kurzu je propojení sociální služby s kontextem klientových vztahů, určení hranic spolupráce a zásad vedení rozhovoru s klientovými blízkými tak, aby to podporovalo klienta v jeho vlastním rozhodování a kompetencích při procesu vyjednávání a plánování služby.

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování: 100 % účast a skupinové zpracování postupu v konkrétním případu z praxe účastníků.

Přihlášky zde

Práce v malém týmu


(číslo akreditace MPSV: 2013/1248-PC/SP)

Týmová práce – klientovy potřeby – specifické podmínky v sociálních službách – to vše tvoří průsečík, v němž probíhá práce ve většinou spíše menším kolektivu pomáhajících pracovníků. Kurz je zaměřen na podporu komunikace v rámci týmu, uplatnění kompetencí, vyjadřování potřeb i požadavků, a to v kontextu s klientovými potřebami, vychází z propojení nároků standardů kvality a nutností týmové spolupráce. Kurz má celkem 6 hodin a může proběhnout buď jako intenzivní jednodenní aktivita, nebo jako průběžné vzdělávání vždy po 2 vyučovacích hodinách (např. třikrát po dvou týdnech) - to v případě, že je poskytován ne jako otevřený kurz, ale pro určitého zadavatele pro jeho konkrétní tým pracovníků.

Proč stojí za to věnovat se v sociálních službách nejen klientům, ale i potřebám týmu, je možné přečíst si v Sociální revue v článku Koučování v sociálních službách?
http://socialnirevue.cz/item/koucovani-v-socialnich-sluzbach/category/vzdelavani

Přihlášky zde

Hranice a profesionální role v praxi sociálního pracovníka


(číslo akreditace: 2013/1608-PC/SP/VP)

Profesní komora sociálních pracovníků nabízí kolegyním a kolegům kurz, zaměřený na společnou reflexi situací, otázek a zkušeností spojených s udržení m a ochranou svých i klientových hranic a prací s často mnohočetnou a proměnlivou profesionální rolí. Kurz je koncipován interaktivně, nejde si ho „odsedět“, naopak vítány jsou zkušenosti z praxe, bude se pracovat nad otázkami konkrétních případů, modelovat rozhovory s klienty, pracovat v malých i větších skupinách tak, aby výsledkem byla vzájemná inspirace pro praxi.

Téma kurzu je centrováno na potřeby sociálních pracovníků, na nutnost pracovat s klienty skrze sebe, na schopnost reflektované práce, na vnímání okolností a souvislostí, za nichž sociální práce probíhá.

Přihlášky zde

Úvod do problematiky pomoci lidem, kteří prožili sexuální násilí


(číslo akreditace MPSV: 2014/1206-PC/SP/VP/PP)

Dvoudenní kurzu Úvod do problematiky sexuálního násilí je zaměřen na praktické porozumění problému sexuálního násilí a možnosti intervencí ze strany lidí, kteří poskytují sociální služby. Po představení základních pojmů a definic se lektorky zaměří na praktické pochopení situace člověka, který prožil sexuální násilí a možné dopady sexuálního násilí na jeho další život. Zvláštní pozornost bude věnována potřebám lidí se zdravotním postižením, kteří prožili sexuální násilí, případně potřebám dalších specifických skupin osob. V kurzu se účastník či účastnice dozvědí také základní rámce pro možnosti profesionální i laické pomoci a informace o právech obětí trestných činů, která vycházejí z aktuálně platné legislativy. Kurz je koncipován tak, aby si každý odnesl do své praxe podněty, jak v případech sexuálního násilí postupovat v kontextu, ve kterém pracuje a vychází z praktických zkušeností lektorek. S problémem sexuálního násilí ve zkušenostech klientely se v průběhu své praxe setká s vysokou pravděpodobností téměř každá sociální pracovnice či pracovník. Dle výzkumu Agentury pro lidská práva (FRA) zažilo v Evropě od svých 15 let nějakou formu sexuálního násilí 11 % žen. 5 % žen má zkušenost se znásilněním, které zažily, když jim bylo více než patnáct. V České republice má po patnáctém roce věku zkušenost s fyzickým a/anebo sexuálním násilí jak ze strany partnerů, tak ze strany jiných lidí 32 % žen.

Přihlášky zde

Praktický úvod do mediace


(číslo akreditace MPSV: 2014/1283-PC/SP)

Kurz představí mediaci jako kultivovanou a progresivní cestu řešení sporů, se všemi výhodami a také limity, jaké mediace má. Poskytne základní vhled do mediace jako metody, která je v řadě zemí pevně etablovaná řadu desetiletí a která se začíná úspěšně ukotvovat i v ČR; to vše zejména s ohledem na možnosti a praktickou uplatnitelnost mediace v sociální práci a oborech, kde se sociální práce vykonává. Kurz tak mimo jiné prohloubí pochopení konfliktu (na různých úrovních) jako integrální součást reality, nabídne přehled efektivních komunikačních technik i jejich ilustrativní využití. Rozšíří tím nejen vědomostní fundus absolventů v oblasti, která je aktuální a má potenciál kultivovat vztahy ve společnosti, ale v rámci dané časové dotace nabídne i praktické spektrum možností a nástrojů pro řešení každodenních situací.

Přihlášky zde

Mediační praxe v sociální práci


(číslo akreditace MPSV: 2014/1284-PC/SP)

Kurz předpokládá alespoň minimální povědomí o mediaci jako alternativní cestě řešení sporů a věnuje se proto zejména klíčovým principům mediace, základnímu legislativnímu zakotvení mediace, typům a fázím konfliktu s ohledem na vhodnost a úspěšnost mediace a odpovídajícím komunikačním technikám, včetně několika praktických ukázek a cvičení. Kurz přitom reflektuje sociální práci jako sféru, v níž právě komunikace a řešení nejrůznějších existenčních i vztahových situací tvoří podstatnou součást pracovní náplně a rozšíření vědomostního zázemí spolu s orientací na některé praktické dovednosti mohou proto zefektivnit každodenní praxi absolventů. Kurz navazuje na kurz - Praktický úvod do mediace (8hod).

Přihlášky zde

Základy manažerských dovedností


(číslo akreditace MPSV: 2014/1088-PC/SP/VP)

Kurz je připraven pro osoby pracující ve vedoucích pozicích v neziskových organizacích. Desetihodinový kurz provede účastníky základními teoretickými poznatky pro správné vedení organizace, aby její efektivita byla výhodná až pro klienta služby nebo organizace. Praktické nácviky základních manažerských činností, jako je vedení porad, hodnocení pracovníka nebo bezpečné a konstruktivní sdělení konstruktivní kritiky je součást účastnících kurzu tak, aby je účastník mohl aplikovat do praxe bez nejistoty z výsledku.

Přihlášky zde

Bezpečí klienta, pracovníka, organizace


(číslo akreditace MPSV: 2014/1076-PC/SP/VP/PP)

Tento kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům v zařízeních soc. službách prevence jak pobytových, ambulantních, i terénních. Kurz absolventy uvede do bezpečnosti při práci s klientem v rizikových situacích v sociálních službách. Absolventi budou seznámeni s pravidly bezpečného chování, aby byli připraveni včas rozpoznat rizikové chování klienta a zajistit, aby nedošlo k eskalaci konfliktu. Budou seznámeni s metodou bezpečnostního plánování při práci s klientem v sociálních službách, s příklady řešení prevence rizikových situací na základě tvorby bezpečnostních manuálů a rozboru dilematických situací při práci s klientem.

Teoreticko analytické části výuky budou doplněny praktickými ukázkami a nácvikem řešení nejčastějších situací. Přidanou hodnotou kurzu je složení týmu lektorů, kurz budou zajišťovat odborníci se zkušenostmi jak ze sociální, tak bezpečnostní oblasti.

Přihlášky zde

Úvod do efektivního zapojení ohrožených dětí při zjišťování jejich potřeb a plánování následné podpory NOVINKA


(číslo akreditace MPSV: 2015/1146-PC/SP)

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi a jejich rodinami a chtějí nenásilnou formou zjistit jejich situaci, potřeby, udělat si obrázek, v čem žijí a co chtějí. Kromě obecných zásad práce s rodinou vycházejících ze systemického přístupu, využíváme v kurzu sadu materiálů organizace Lumos (pracovní listy, komunikační pasy apod.). Jedná se o pracovní listy na různá témata, pomocí kterých lze zábavnou formou zapojit děti do procesu vyhodnocení a získat jejich názor. Kurz probíhá interaktivní formou, je pojatý názorně a systematicky, počítá s aktivním zapojením účastníků do diskusí, cvičení, s ukázkami materiálů. Účastníci budou pracovat na vlastních tématech a případech ze své praxe.

Kurzem účastníky provázejí vždy 2 lektorky, což poskytuje více prostoru pro individuální práci.

Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast v průběhu celého kurzu.

Přihlášky zde  Kurzy šité na míru – „kurzy na klíč“

  Pokud hledáte jiné zaměření kurzů, než nabízíme u našich akreditovaných programů, můžeme vám nabídnout také kurzy připravené přímo pro vaši organizaci.

  Kdy je výhodnější objednat si takový kurz?

  - v situaci, kdy akreditované vzdělávání neumožňuje dostatečně se v obsahu a metodách přizpůsobit objednavateli (akreditované kurzy je nutné učit v podobě, v jaké byly schváleny)
  - když je potřeba rychle reagovat (nemůžete čekat několik měsíců, zda bude kurz na dané téma akreditován)
  - máte nějaké speciální zadání pro vzdělavatele

  Příkladem takové zakázky může být například doprovázení pracovníků při změně metodiky poskytovaných služeb (formou konzultací či kurzů na míru), podpora týmové spolupráce s prvky koučování (hledání způsobu, jak využít svůj potenciál v například v rámci řízení malého pracovního týmu) apod.

  Účastníci takovéhoto vzdělání pak dostanou potvrzení o účasti dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.

  Pokud tedy stojíte v organizaci před výzvou, kdy potřebujete vzdělávací podporu, abyste mohli lépe hledat inspiraci pro její řešení, neváhejte nás kontaktovat, připravíme pro Vás nabídku vzdělávání přímo pro vaše potřeby.