Mentoring nám otevírá dveře


  Vážené členky, vážní členové PKSP,

  i v současnosti dále rozvíjíme projekt Mentoring nám otevírá dveře, jenž podporuje Nadace J&T, a zveme vás do jeho návazných aktivit. V této sekci najdete vše podstatné, máte-li zájem, projděte si následující materiály:

  1) Mentoring nám otevírá dveře – podpora pro sociální pracovníky v jejich profesním rozvoji , zde najdete vstupní informace k projektu

  2) Co můžete očekávat od mentora – dozvíte se více o tom, jakým způsobem s vámi bude mentor pracovat

  3) Rámcovou dohodu o poskytování mentoringu – ačkoli pak vše budete dojednávat ještě individuálně, můžete si jednotlivé body dohody projít již předem

  4) CV mentorek – jde o „první vlnu“, jež by se časem měla postupně rozšiřovat, tyto kolegyně však již můžete oslovit nyní

  5) Přihlašovací formulář


  Připravujeme pro Vás

  VÝCVIK V MENTORINGU (84 hodin)


  Modul 1: 24 hodin - základní kurz mentorských dovedností

  Modul 2: 6 hodin - vlastní individuální mentoring s mentorem PKSP

  Modul 3: 10 hodin - skupinový mentoring s mentorem PKSP

  Modul 4: 20 hodin - vlastní cvičný mentoring (účastník výcviku si sám zajistí nejméně 2 mentorované osoby, jimž nabídne celkem 10 hodin mentoringu. Započítává se 20 hodin, z nich 10 hodin je samotný mentoring a 10 hodin připadá na zpracování reflexe procesu cvičného mentoringu, kterou účastník průběžně předkládá lektorům výcviku)

  Modul 5: 6 hodin - kurz interního mentoringu

  Modul 6: 12 hodin - mentoringová praktika (2 kurzy a 6 hodin věnované tématům jako je kontraktování nebo některé techniky vedení rozhovoru mentora s mentorovaným, jako je např. práce s otázkami nebo zkušenostní komentování)

  Modul 7: 6 hodin - závěrečný seminář – prezentace a obhajoby závěrečných prací formou odborného semináře (účastník popíše celý proces mentoringu u vybraného cvičného případu)

  Všechny moduly mohou kombinovat jak osobní, tak on-line verzi účasti. V kurzech či praktikách dáváme přednost prezenční výuce, při kratších formátech může být upřednostněna on-line forma.


  Kdo se do výcviku může přihlásit ?

  - Základním předpokladem pro vstup do výcviku je minimálně 8 let pracovních zkušeností v registrované sociální službě nebo při výkonu odborné sociální práce ve veřejné správě (dokládá se čestným prohlášením).

  - Uchazeč o účast ve výcviku absolvoval nejméně 20 hodin Kurzu mentorských dovedností (realizovaného PKSP, z.s.) nebo v obdobném kurzu u jiného vzdělavatele.

  - Uchazeč o zařazení do výcviku je připraven sám si zajistit nejméně 2 mentorované osoby na cvičný mentoring v oblasti rozvoje profesionálů (nikoli tedy v oblasti peer-mentoringu, dobrovolnictví nebo mentoringových programů zaměřených primárně na klienty).


  Uchazeč, jenž nesplňuje tyto podmínky, ale přesto se domnívá, že by výcvik byl pro něj vhodný, může požádat o individuální posouzení možnosti vstupu do výcviku.

  Nároky na účastníky v průběhu výcviku a podmínky získání osvědčení:

  Účastník v průběhu výcviku kromě účasti na jednotlivých setkáních programu samostatně poskytuje cvičný mentoring a jeho proces reflektuje v anonymizovaných písemných výstupech, které předkládá průběžně lektorům.

  Osvědčení o absolvování výcviku získá ten účastník, který:
  a) splnil předepsaný počet hodin účasti na aktivitách výcviku (povolená absence je 10%, v případě vyšší absence je možné se individuálně dohodnout na náhradních aktivitách, poplatek za individuání náhrady je 300 Kč/hod.)
  b) předložil závěrečnou práci v požadované kvalitě (práce obsahuje teoretický úvod v rozsahu 1 – 2 normostran a mentoringovou kasuistiku na 3 – 4 normostrany, popis procesu mentoringu na vybraném případu cvičného mentoringu)
  c) obhájil závěrečnou práci při prezentaci na odborném semináři uzavírajícím celý výcvik

  Lektorský a mentorský tým: Lenka Šimková – garantka výcviku, Mgr. Lucie Ditrychová, Mgr. Zuzana Skřičková, Mgr. Štěpánka Podrazilová

  PKSP nabídne úspěšným absolventům výcviku uveřejnění jejich mentorské vizitky na webu PKSP.

  Časový horizont výcviku a cena: 2021 – 2022, konkrétní termíny budou upřesněny v průběhu jara 2021, stejně tak i cena bude ještě dokalkulována později.

  Předběžné přihlášky nebo dotazy k výcviku: kurzy@pksp.cz