Vzdělávání

 • Postavení poškozeného v trestním řízení se zaměřením na nezletilého poškozeného

  - Akreditace MPSV č. 2010/061 – PC-SP - 6-hodinový vzdělávací kurz

  Termín:
  - 15. 6. 2013 od 9.00 do 14.30 hod

  Lektoři:
  - JUDr. Jana Machová
  - JUDr. Jozef Bandžak Ph. D.

  Cena: Kč 1.190/studenti 790

  Místo konání a kontakty:
  VOŠSP, Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10
  Tel 272 681 131, eva.dvorakova@vossp.cz, www.vossp.cz

  Anotace kurzu:
  Cílem kurzu je představit celý systém právní úpravy postavení a ochrany osob poškozených trestnou činností, a to jak podle trestního řádu, tak podle zákona o Policii ČR a občanského soudního řádu.
  Kurz je zaměřen na trestní řízení v případě, že poškozenou osobou je nezletilý. Pozornost bude věnována situaci, kdy pachateli trestné činnosti proti dítěti jsou jeho zákonní zástupci a kolizním opatrovníkem vykonávajícím práva poškozeného za nezletilé dítě je pracovník Orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Pojednáno bude rovněž o pravidlech výslechu dětí mladších 15ti let, je-li k takovému výslechu přibrán pracovník Orgánu sociálně právní ochrany dítěte.
  Kurz seznámí posluchače na kazuistikách s pravidly odškodňování poškozeného dle občanského zákoníku, zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění včetně odškodnění tzv. imateriální újmy. Podrobně bude pojednáno i o odškodňování oběti trestného činu státem (zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a změně některých zákonů).
  Kurz je hodnocen časovou dotací 6 hodin, které jsou součástí naplnění novely zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 116, odst. 9)


  Organizační pokyny a podmínky:
  1/ V případě zájmu vyplňte elektronickou přihlášku na www.vossp.cz
  2/ Platbu zašlete na účet 43-5910360227/0100, variabilní symbol 150613 a do poznámky prosím uveďte jméno. Po přijetí přihlášky obdržíte její potvrzení, stejně tak v případě změny termínu kurzu, účastník souhlasí s úhradou účastnického poplatku před zahájením kurzu, při neúčasti přihlášeného účastníka se vložné nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka, v ceně jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění akce, metodické materiály a občerstvení, vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů. Dostupnost MHD: stanice Sídliště Zahradní Město bus 177, tram 22 a 26, stanice Centrum Zahradní Město bus 195, 224

  TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI


  Domácí násilí

  Celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky Domácí násilí – psychologická, kriminologická, sociální a právní hlediska 8-hodinový vzdělávací kurz

  - Akreditace MPSV č. 2010/311 – PC/SP - Osvědčení pro účastníky v souladu s kreditním systémem - Celoživotní vzdělávání

  Termín: - 25. 5. 2013 od 9.00 do 16.15 h

  Lektoři: - JUDr. Jana Machová, - PhDr. Lenka Průšová - JUDr. Jozef Bandžak

  Cena kurzu: Kč 1.390/studenti 990

  Místo konání a kontakty:
  VOŠSP, Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 Tel 272 681 131, eva.dvorakova@vossp.cz, www.vossp.cz

  Anotace kurzu:
  Obsahem kurzu jsou vybrané problémové otázky, s nimiž se mohou sociální pracovníci setkat při řešení případů domácího násilí a pronásledování. Kurz se orientuje na práci s obětí, s rodinou a na pomoc oběti. Velká pozornost je věnována dětem, které jsou svědky domácího násilí. Kurz se zabývá otázkou, jakou úlohu mají při řešení domácího násilí plnit orgány sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění) a orgány Policie ČR. Cílem kurzu je poskytnout ucelený přehled o problematice domácího násilí v širších souvislostech, usnadnit orientaci v dané problematice včetně právních norem platných a účinných v dané oblasti a zmapovat rozsah působnosti a poskytování účinné pomoci klientům.

  Organizační pokyny a podmínky:
  1/ V případě zájmu vyplňte elektronickou přihlášku na www.vossp.cz
  2/ Platbu zašlete na účet 43-5910360227/0100, variabilní symbol 250513, do poznámky jméno. Po přijetí přihlášky obdržíte její potvrzení, stejně tak v případě změny termínu kurzu, účastník souhlasí s úhradou účastnického poplatku před zahájením kurzu, při neúčasti přihlášeného účastníka se vložné nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka, v ceně jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění akce, metodické materiály a občerstvení, vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů. Dostupnost MHD: stanice Sídliště Zahradní Město bus 177, tram 22 a 26, stanice Centrum Zahradní Město bus 195, 224

  TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI