Kvalita výkonu sociální práce – celorepublikové dotazníkové šetření. (Výzkum VÚPS )

20. 6. 2022

Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás s prosbou o účast v on-line dotazníkovém šetření Kvalita výkonu sociální práce
v ČR realizovaném Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.
Dotazníkové šetření je zaměřeno na kvalitu výkonu sociální práce v ČR včetně podmínek jejího
výkonu. Respondenty dotazníkového šetření jsou všichni sociální a zdravotně sociální pracovníci a
pracovnice napříč všemi resorty a oblastmi, v nichž je sociální práce v současné době v České
republice vykonávána.
Proklik na dotazník:
https://vyzkum.vupsv.cz/remark_scripts/rws5.pl?FORM=kvalita_vykonu_sp