Výcvik v mentoringu

Výcvik se otevírá průběžně na základě poptávky a je koncipován tak, aby se do něj mohli hlásit i jednotlivci.

 

1. modulZákladní kurz mentorských dovedností aneb mentor jako průvodce profesním rozvojem,  24  hodin (tento a nebo srovnatelný kurz je nutným předpokladem pro vstup do výcviku), je možné ho absolvovat zvlášť a dále již nepokračovat. Kurz se platí zvlášť a otevírá se obvykle jednou za rok.

Po absolvování  Základního kurzu mentorských dovedností  (popř. jiného obdobného vzdělávání pro mentory) následuje výběr vhodných uchazečů. Kromě absolvování Základního kurzu se posuzuje, zda dotyčný uchazeč by mohl být vhodným potenciálním výcvikovým mentorem pro členy databáze PKSP (více viz popis 2. modulu). O přijetí uchazeče do výcviku rozhoduje výběrový rozhovor uchazeče s vedoucím  lektorem výcviku.

Další moduly se časově prolínají, pro lepší přehlednost je však popisujeme zvlášť.

2. modul – obsahuje celkem 34 hodin, z nichž 20 hodin tvoří výcvikový  mentoring se 3 mentees. K těmto hodinám se započítává 10 hodin na samostatnou přípravu a následnou reflexi  jednotlivých mentoringových hodin + 4 hodiny na zpracování písemných výstupů, které frekventant výcviku předkládá lektorům, viz dále.

Z těchto 3 mentoringových dohod nabídne frekventant nejméně 1 místo členům databáze PKSP, další mentorované osoby získá vlastní aktivitou (pokud není dostatek zájemců o mentoring z databáze PKSP, frekventant si zajistí všechny tři místa z vlastních zdrojů). Výcvikový mentoring má minimální rozsah 4 hodiny a max. rozsah 8 hodin na jednu mentoringovou dohodu. Vždy po 5 hodinách, kdy frekventant výcviku poskytuje výcvikový mentoring, zasílá vedoucímu lektorovi výcviku písemnou reflexi své práce, celkem tedy odevzdá  4 průběžné reflexe - na přípravu jedné reflexe se započítává vždy 1 hodina, tedy celkem 4 hodiny (rozsah 1 reflexe = 1 stránka textu o tom, na čem frekventant pracuje, nad jakými otázkami přemýšlí, jaké situace z mentoringu jsou mu nejasné a hledá na ně odpovědi, jak se potkává jeho praxe s teoretickými mentoringovými modely jak z kurzu, tak ze studia literatury apod.).  Písemné reflexe jednak přinášejí stručné shrnutí samostatné práce frekventanta, jednak jsou i podkladem pro individuální/skupinový mentoring, kde na ně lektoři reagují, více viz popis následujícího modulu.

3. modul -10 hodin individuálního, popř. skupinového mentoringu  (pokud jde o přípravu jednotlivce, půjde vždy o individuální mentoring, pokud vznikne skupinka připravujících se mentorů, lze využít částečně i skupinového mentoringu). V případě skupinky frekventantů lze po dohodě rovněž max. 3 výcvikové hodiny  nahradit samostatnou prací v peerskupině. Probíhá on-line. Frekventant výcviku své zkušenosti, otázky, nejasnosti probírá s lektorem výcviku, kromě aktuálních témat je to i prostor pro podrobnější diskusi nad jeho písemnými reflexemi procesu mentoringu z modulu č. 2, protože jednotlivé moduly se časově prolínají.

4. modul12  hodin -  samostudium zadané literatury + vypracování  eseje ze samostudia. Frekventant v průběhu výcviku přečte nejméně 3 tituly vztahující se k mentoringu (z nichž nejméně 2 publikace budou z doporučeného seznamu) a zpracuje z nich esej v celkovém rozsahu 2 – 3 normostrany.

Časový rámec modulů 2 - 4 : min. 18, maximálně 30 měsíců. V odůvodněných případech (nemoc apod.) je možné domluvit se na prodloužení doby výcviku

Závěrečná obhajoba mentoringové kasuistiky

K obhajobě před mentorskou skupinou PKSP je frekventant připuštěn poté, co absolvoval  všechny popsané moduly v předepsaném časovém rámci (18 - 30 měsíců) a splnil  všechny požadavky, jež byly průběžně v rámci výcviku zadávány.  Obhajoba se nezapočítává do výcvikových hodin. Závěrečná práce  výcviku je kasuistika mentoringového případu  v celkovém rozsahu  8 – 10 normostran. Práce musí obsahovat teoretický úvod v rozsahu 2 – 3 normostrany a mentoringovou kasuistiku na 5 – 7 normostran a seznam citované odborné literatury. Obhajoba probíhá on-line. V případě, že frekventant svou závěrečnou kasuistiku neobhájí, může využít nejvíce 2 opravných termínů.

Po úspěšné obhajobě své závěrečné práce může být absolvent, pokud o to bude mít zájem, zařazen do seznamu absolventů. Rovněž mu může být nabídnuto zařazení do mentorské skupiny PKSP, pokud bude PKSP svou mentorskou skupinu chtít rozšířit o další vhodné členy (absolvování výcviku tedy nezakládá automatické právo na to být mentorem PKSP).

Celkový počet hodin: výcvik obsahuje celkem 80 hodin, tj. 24 hodin Základního kurzu + 56 hodin v modulech 2 - 4

Cena:  6 900 Kč za moduly 2 – 4 a za závěrečnou obhajobu.

(Cena je pouze za moduly 2 – 4, protože za Základní kurz se platí zvlášť a teprve po jeho absolvování se rozhoduje o přihlášce k dalším modulům výcviku. V případě, že frekventant závěrečnou kasuistiku neobhájí na první pokus, následné opravné termíny jsou pak již zpoplatněny a platí se za ně zvlášť.

Přihlášky: zájemce prosíme, aby se na nás obraceli prostřednictvím e-mailu kurzy@pksp.cz

Kdo se do výcviku může přihlásit?

  • Základním předpokladem pro vstup do výcviku je minimálně 8 let pracovních zkušeností v registrované sociální službě nebo při výkonu odborné sociální práce ve veřejné správě (dokládá se čestným prohlášením).
  • Uchazeč o účast ve výcviku absolvoval nejméně 20 hodin Kurzu mentorských dovedností (Modul 1) nebo v obdobném kurzu u jiného vzdělavatele.
  • Uchazeč o zařazení do výcviku je připraven poskytnout výcvikový mentoring 3 mentorovaným osobám z oblasti rozvoje profesionálů (nikoli tedy v oblasti peer-mentoringu, dobrovolnictví nebo mentoringových programů zaměřených primárně na klienty), přičemž 1 místo nabídne přednostně zájemcům z řad členů databáze PKSP.

Uchazeč, jenž nesplňuje tyto podmínky, ale přesto se domnívá, že by výcvik byl pro něj vhodný, může požádat o individuální posouzení možnosti vstupu do výcviku.

Nároky na účastníky v průběhu výcviku a podmínky získání osvědčení

Účastník v průběhu výcviku kromě účasti na jednotlivých setkáních programu samostatně poskytuje cvičný mentoring a jeho proces reflektuje v anonymizovaných písemných výstupech, které předkládá průběžně lektorům.


Osvědčení o absolvování výcviku získá ten účastník, který:

  • splnil předepsaný počet hodin účasti na aktivitách výcviku (povolená absence je 10%)
  • obhájil závěrečnou práci (více viz výše)

Lektorský a mentorský tým 

  • Lenka Šimková – garantka výcviku
  • Mgr. Lucie Ditrychová
  • Mgr. Zuzana Skřičková
  • Mgr. Štěpánka Podrazilová