Výcvik v mentoringu (2023 - 2025)

Výcvik v mentoringu - celková délka kurzu: 100 vyučovacích hodin

 • Modul 1: 24 vyučovacích hodin - Základní kurz mentorských dovedností proběhne na jaře 2023 samostatně, po jeho absolování bude možné se hlásit do modulů 2 - 7. (Základní kurz mentorských dovedností se platí zvlášť, více informací o něm najdete v rubrice "kurzy".)
 • Modul 2: 4 hodiny a 60 minut - vlastní individuální mentoring s mentorem PKSP 
 • Modul 3: 8 hodin a 60 minut - skupinový mentoring s mentorem PKSP
 • Modul 4: 30 hodin a 60 minut - cvičný mentoring se třemi mentees
 • Modul 5: 6 vyučovacích hodin - kurz interního mentoringu
 • Modul 6: 12 vyučovacích hodin - mentoringová praktika 1 a 2 
 • Modul 7: 6 vyučovacích hodin - závěrečný seminář – prezentace a obhajoby závěrečných prací formou odborného semináře


Všechny moduly mohou kombinovat jak osobní, tak on-line verzi účasti. V kurzech či praktikách dáváme přednost prezenční výuce, při kratších formátech bude upřednostněna on-line forma. Výukové aktivity probíhají v 45minutových vyučovacích hodinách, mentoringové aktivity jako  běžné šedesátiminutové hodiny, celková hodinová dotace výcviku je po přepočtu 100 vyučovacích hodin.

Podrobné informace k modulům 2 -7,  přesným termínům a ceně jsou uvedeny níže.

Kdo se do výcviku může přihlásit?

 • Základním předpokladem pro vstup do výcviku je minimálně 8 let pracovních zkušeností v registrované sociální službě nebo při výkonu odborné sociální práce ve veřejné správě (dokládá se čestným prohlášením).
 • Uchazeč o účast ve výcviku absolvoval nejméně 20 hodin Kurzu mentorských dovedností (Modul 1) nebo v obdobném kurzu u jiného vzdělavatele.
 • Uchazeč o zařazení do výcviku je připraven sám si zajistit nejméně 3 mentorované osoby na cvičný mentoring v oblasti rozvoje profesionálů (nikoli tedy v oblasti peer-mentoringu, dobrovolnictví nebo mentoringových programů zaměřených primárně na klienty).

Uchazeč, jenž nesplňuje tyto podmínky, ale přesto se domnívá, že by výcvik byl pro něj vhodný, může požádat o individuální posouzení možnosti vstupu do výcviku.

Nároky na účastníky v průběhu výcviku a podmínky získání osvědčení

Účastník v průběhu výcviku kromě účasti na jednotlivých setkáních programu samostatně poskytuje cvičný mentoring a jeho proces reflektuje v anonymizovaných písemných výstupech, které předkládá průběžně lektorům.

Osvědčení o absolvování výcviku získá ten účastník, který:

 • splnil předepsaný počet hodin účasti na aktivitách výcviku (povolená absence je 10%, v případě vyšší absence je možné se individuálně dohodnout na náhradních aktivitách, poplatek za individuání náhrady je 300 Kč/hod.)
 • předložil závěrečnou práci v požadované kvalitě (práce obsahuje teoretický úvod v rozsahu 2 – 3 normostrany a mentoringovou kasuistiku na 5 – 7 normostran, popis procesu mentoringu na vybraném případu cvičného mentoringu, seznam citované odborné literatury)
 • obhájil závěrečnou práci při prezentaci na odborném semináři uzavírajícím celý výcvik

Lektorský a mentorský tým 

 • Lenka Šimková – garantka výcviku
 • Mgr. Lucie Ditrychová
 • Mgr. Zuzana Skřičková
 • Mgr. Štěpánka Podrazilová


Podrobné informace pro moduly 2 - 7 (podzim 2023 - jaro 2025)

Modul 2: vlastní mentoring s mentorkou PKSP si účastníci domlouvají individuálně se stávajícími mentorkami PKSP (Lucie Ditrychová, Zuzana Skřičková, Lenka Šimková), průběžně v období výcviku, nejdříve od října 2023 a nejpozději do března 2025

Modul 3: skupinový on-line mentoring s mentorkou PKSP proběhne 10. ledna 2024, 9. května 2024, 3. října 2024 a 19. března 2025 on-line, vždy 2 hodiny on-line (mentorka Lenka Šimková), čas: vždy od 10:00 do 12:00 hodin

Modul 4: cvičný mentoring se třemi mentees. Účastník výcviku si sám zajistí nejméně 3 mentorované osoby, jimž nabídne celkem 15 hodin mentoringu. Započítává se 30 hodin, z nichž 15 hodin je samotný mentoring a 15 hodin připadá na přípravy na jednotlivá sezení a rocvněž na zpracování reflexe procesu cvičného mentoringu, kterou účastník průběžně předkládá lektorům výcviku. PKSP ohledně cvičného mentoringu osloví členskou základu a nabídne zájemcům zprostředkování mentoringu u frekventantů výcviku.

 • říjen 2023 – březen 2024 – 1. cvičný mentoring (termín pro písemný výstup v rozsahu cca 1 strana textu je 30. dubna 2024)
 • duben 2024 – říjen 2024 – 2. cvičný mentoring (termín pro písemný výstup v rozsahu cca 1 strana textu je 30. listopad 2024)
 • listopad 2024 – březen 2025 – 3. cvičný mentoring (písemným výstupem je závěrečná práce, termín pro její dodání je 15. duben 2025, náležitosti závěrečné práce jsou popsány výše)

Modul 5: Kurz interního mentoringu 7. listopadu 2024 od 9 do 14:30 (prezenčně v Praze)


Modul 6: Mentoringová praktika 1 a 2. Praktika 1 budou věnována kontraktování a práci na mentoringové zakázce, proběhnou 15. listopadu 2023 (čas od 9 do 14:30), praktika 2 budou zaměřena na techniky vedení rozhovoru a proběhnou 30 května 2024 (čas od 9 do 14:30). Oba kurzy se budou konat prezenčně v Praze.

(Moduly 5 a 6 mohou být nabízeny jako otevřené kurzy dalším zájemcům.)

Modul 7: Seminář s prezentacemi a obhajobami závěrečných prací proběhne 15. května 2025, čas: 9 – 14:30 (prezenčně v Praze)

Zvýhodněná cena za moduly 2 - 7  pro členy databáze je 9 990 Kč, pro ostatní  zájemce mimo databázi PKSP 14 990 Kč. 

 

Žádáme zájemce, aby se  do tohoto programu hlásili prostřednictvím e-mailu kurzy@pksp.cz, děkujeme.