Výcvik v mentoringu (2022 - 2024)

Výcvik v mentoringu - celková délka kurzu: 84 hodin

 • Modul 1: 24 hodin - Základní kurz mentorských dovedností  (do tohoto úvodního modulu účastník vstupuje ještě bez závazku vstoupit do výcviku, definitivně se o tom bude rozhodovat až po jeho ukončení)
 • Modul 2: 6 hodin - vlastní individuální mentoring s mentorem PKSP
 • Modul 3: 10 hodin - skupinový mentoring s mentorem PKSP
 • Modul 4: 20 hodin - vlastní cvičný mentoring (účastník výcviku si sám zajistí nejméně 2 mentorované osoby, jimž nabídne celkem 10 hodin mentoringu. Započítává se 20 hodin, z nich 10 hodin je samotný mentoring a 10 hodin připadá na zpracování reflexe procesu cvičného mentoringu, kterou účastník průběžně předkládá lektorům výcviku)
 • Modul 5: 6 hodin - kurz interního mentoringu
 • Modul 6: 12 hodin - mentoringová praktika (2 kurzy a 6 hodin věnované tématům jako je kontraktování nebo některé techniky vedení rozhovoru mentora s mentorovaným, jako je např. práce s otázkami nebo zkušenostní komentování)
 • Modul 7: 6 hodin - závěrečný seminář – prezentace a obhajoby závěrečných prací formou odborného semináře (účastník popíše celý proces mentoringu u vybraného cvičného případu)


Všechny moduly mohou kombinovat jak osobní, tak on-line verzi účasti. V kurzech či praktikách dáváme přednost prezenční výuce, při kratších formátech může být upřednostněna on-line forma.

Kdo se do výcviku může přihlásit ?

 • Základním předpokladem pro vstup do výcviku je minimálně 8 let pracovních zkušeností v registrované sociální službě nebo při výkonu odborné sociální práce ve veřejné správě (dokládá se čestným prohlášením).
 • Uchazeč o účast ve výcviku absolvoval nejméně 20 hodin Kurzu mentorských dovedností (Modul 1, více viz výše) nebo v obdobném kurzu u jiného vzdělavatele.
 • Uchazeč o zařazení do výcviku je připraven sám si zajistit nejméně 2 mentorované osoby na cvičný mentoring v oblasti rozvoje profesionálů (nikoli tedy v oblasti peer-mentoringu, dobrovolnictví nebo mentoringových programů zaměřených primárně na klienty).

Uchazeč, jenž nesplňuje tyto podmínky, ale přesto se domnívá, že by výcvik byl pro něj vhodný, může požádat o individuální posouzení možnosti vstupu do výcviku.

Nároky na účastníky v průběhu výcviku a podmínky získání osvědčení

Účastník v průběhu výcviku kromě účasti na jednotlivých setkáních programu samostatně poskytuje cvičný mentoring a jeho proces reflektuje v anonymizovaných písemných výstupech, které předkládá průběžně lektorům.

Osvědčení o absolvování výcviku získá ten účastník, který:

 • splnil předepsaný počet hodin účasti na aktivitách výcviku (povolená absence je 10%, v případě vyšší absence je možné se individuálně dohodnout na náhradních aktivitách, poplatek za individuání náhrady je 300 Kč/hod.)
 • předložil závěrečnou práci v požadované kvalitě (práce obsahuje teoretický úvod v rozsahu 1 – 2 normostran a mentoringovou kasuistiku na 3 – 4 normostrany, popis procesu mentoringu na vybraném případu cvičného mentoringu)
 • obhájil závěrečnou práci při prezentaci na odborném semináři uzavírajícím celý výcvik

Lektorský a mentorský tým 

 • Lenka Šimková – garantka výcviku
 • Mgr. Lucie Ditrychová
 • Mgr. Zuzana Skřičková
 • Mgr. Štěpánka Podrazilová


PKSP nabídne úspěšným absolventům výcviku uveřejnění jejich mentorské vizitky na webu PKSP.

Časový horizont celého výcviku: 2022 - 2024 (aktuálně probíhá Základní kurz mentorských dovedností, tj. Modul 1, protože do výcviku budou jeho účastníci definitivě přijati až po jeho absolvování)

Termíny Modulu 1 - Základního kurzu mentorských dovedností: 21.  4. 2022,  5. 5.,  19. 5. a 1. 6. 2022, termíny pro další zájemce budou vypsány pro začátek r. 2023!

Počet hodin: 24 vyučovacích hodin (4 setkání po 6  hodinách)

Forma kurzu: kombinovaná (prezenční a on-line)

Cena Základního kurzu mentorských dovedností: pro členy databáze zvýhodněná cena 2400 Kč, pro ostatní  zájemce 3200 Kč 

Podrobné informace k Základnímu kurzu mentorských dovedností a registrační formulář najdete v sekci "kurzy".