Průběžné vzdělávání sociálního pracovníka

Průběžné (další) vzdělávání je upraveno, stejně jako kvalifikační požadavky profese, ustanovením § 111 Zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, a to takto:

 1. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Pokud pracovní poměr sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, činí rozsah dalšího vzdělávání jednu dvanáctinu částky rozsahu uvedeného ve větě první za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru. V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu. Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době.
 2. Formy dalšího vzdělávání jsou
  1. specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,
  2. účast v kurzech s akreditovaným programem,
  3. odborné stáže,
  4. účast na školicích akcích,
  5. účast na konferencích.
 3. Další vzdělávání podle odstavce 2 písm. b) se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále jen „vzdělávací zařízení“).
 4. Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. c) se rozumí výkon odborné činnosti na základě písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž.
 5. Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) se rozumí vzdělávací akce v maximálním rozsahu 8 hodin ročně organizovaná zaměstnavatelem nebo odbornou organizací, jejíž je zaměstnavatel členem.
 6. Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.
 7. Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 2 se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu43).
 8. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) a b) je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. c) a d) je potvrzení vydané zařízením, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako organizátorem odborné stáže nebo školicí akce. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. e) je potvrzení vydané organizátorem konference.


Není-li zaměstnavatel ochoten uvolnit sociálního pracovníka na kurzy v rámci průběžného vzdělávání, dále uhradit rozumnou cenu kurzu, zejména, má-li tento kurz akreditaci MPSV, sociální pracovník může ústně, případně písemně vyzvat zaměstnavatele k plnění jeho zákonné povinnosti.

Zde je výňatek ze stanoviska Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ze 17. ledna 2018, které může posloužit jako argumentační opora:

Podle § 111 odst. 1 (výše citovaného zákona) je zaměstnavatel povinen sociálnímu pracovníkovi zajistit další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená povinnost se vztahuje i na sociální pracovníky, s nimiž zaměstnavatel uzavřel dohody mimo hlavní pracovní poměr – DPP a DPČ.

Povinnost zaměstnavatele zabezpečit další vzdělávání SP se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době. Podle § 230 odst. 4 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen hradit náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace. Pokud zaměstnanec požaduje, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech podílet.

Účast na školení nebo jiných formách přípravy nebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší mzda nebo plat. Je-li zaměstnanec vyslán za účelem školení mimo své pravidelné pracoviště, náleží mu i cestovní náhrady.

Ozvali jste se, stěžovali jste si, požadovali jste dodržování právních předpisů a obrátilo se to proti vám? Víte, co je to bossing, mobbing, jak se bránit? Čtěte zde, https://pavezkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=688000