Právní předpisy

Zveřejňování zákonů v nové verzi Portálu veřejné správy ( „PVS“)

Podle informací Odboru eGovernementu MV ČR vrátí se na tento portál vyhledávání zákonů ČR do konce roku 2019, https://portal.gov.cz/urednik/ . „Na PVS budou aktuálně zveřejňovány pouze odkazy na elektronickou podobu stejnopisů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Vyhledávání, aktivní, pasivní derogace, aktuální platné znění právních předpisů, stejně jako další funkcionality bude umožněno až po realizací projektu Ministerstva vnitra „eSbírka“ . Do té doby doporučujeme zvážit využití jiných dostupných nástrojů, viz níže, MV ČR ovšem negarantuje správnost údajů poskytovaných privátními zprostředkovateli (…)“

Průvodce životními situacemi (postupy mohou využít i sociální pracovníci/sociální pracovnice):

Nově projednávané právní předpisy: https://apps.odok.cz/veklep-pripominkove-rizeni
Aktuální dokumenty vlády: https://apps.odok.cz/djv-agenda-list?year=2018 ; https://apps.odok.cz/djv-agenda-list?year=2019 (pro rozkliknutí nutná registrace na eKlepu)

Zákony relevantní pro sociální pracovníky

Ústava České republiky Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.