Co je to sociální práce

Nejprve se zcela atypicky podíváme na opak, který lépe splňuje funkci úvodníku:

Co naopak sociální práce není?

Existuje dnes již klasický bonmot, který vznikl v zubařském křesle v devadesátkách. Naše kolegyně, studentka prvního otevřeného ročníku Sociální práce na FF UK odpovídala svému zubaři na otázku, co to vlastně studuje. Ten opáčil: „A ona je nějaká práce asociální“?

Tento zubní lékař vystihl důležitou podstatu – všechna práce je sociální; pokud je asociální, už to není „práce“. Jak se tedy pozná sociální práce od ostatních prací? Pokusů definovat obor je bezpočet a zdá se, že ani jedna definice není přijatelná pro všechny a jaksi univerzálně platná. Níže jsou příklady vymezení pojmu; na tomto místě uvedeme negativní vymezení, které aspirovalo na určitou všeobecnost: Sociální práce je často to, co jiní – zdravotní sestry, lékaři, policie atd. – nedělají (Hanvey a Philpot, in Navrátil 2001).

Tento krátký úvod neusiluje o velké srovnání s ostatními pomáhajícími profesemi, jen chce poukázat na to, že je důležité mít sociální práci odbornou. Přesto, že dobrovolnictví, touha pomáhat, „srdíčko“, charita, má nedocenitelnou hodnotu, nejsou dostatečnou průpravou k odpovědné a cíle-vědomé sociální práci. Pokud je chuť a odhodlání na základě zkušeností s potřebnými – dveře škol sociální práce jsou otevřené zájemcům o studium! A pokud ke studiu nejsou podmínky – obavy nejsou na místě; v sociální, zdravotní oblasti apod. je dost práce pro pracovníky v sociálních službách, dobrovolníky, a další „dobroděje“.

Definice oboru

Sociální práce je:

• vysoce specializovaná pomáhající činnost, jejímž cílem je zvyšovat nebo stabilizovat kvalitu života lidí, u kterých je tato kvalita ohrožena nebo omezena

• vykonávána kvalifikovanými sociálními pracovníky, a jako taková přináší zlepšování situace ohrožených osob a přispívá k jejich optimálnímu fungování ve společnosti

• je postavena na koncepci lidských práv a sociální spravedlnosti jako základních hodnotách

• činnost, jež na všech úrovních směřuje k vyšší sociální soudržnosti, optimálnímu fungování společnosti a udržení zdravého společenského klimatu

• ovlivňování společenského prostředí tak, aby neposilovalo nerovné podmínky (z Memoranda ke 100 letům oboru (květen 2018, zástupci profese v ČR)

Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám, či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování, a na tvorbu společenských podmínek, příznivých pro tento cíl. Národní asociace sociálních pracovníků, NASW, 1973 (in Navrátil, 2001).

Chceme přispět k rozvoji sociální práce jako profese skutečně odborné. Profese, která co možná nejvíce naplňuje svůj ideál, pro který jsme se tomuto oboru upsali: sociální práce jako umění pomáhat lidem v jejich těžkostech způsobem užitečným a udržujícím respekt k člověku. Zdroj: http://www.pksp.cz/onas.php

Základní postulát sociální práce je profesionální pomoc člověku. Intervence sociálního pracovníka tak musí být kompetentní odpovědí na žádost člověka nebo třetí strany o pomoc v životní situaci, s hlediskem ochrany lidské důstojnosti a orientací na zdroje. Vrcholem profesionality sociálního pracovníka je schopnost rozlišit, zda se má v dané chvíli pomáhat člověku, nebo měnit systém. (Límová, 2018)

Definice mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW), https://www.ifsw.org/cs/what-is-social-work/ Globální definice sociální práce, https://www.ifsw.org/cs/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

Členské a střešní organizace sociálních pracovníků

Společnost sociálních pracovníků ČR
Společnost sociálních pracovníků (SSP) byla založena v roce 1990 jako dobrovolná organizace sdružující sociální pracovníky, ale i jiné odborné pracovníky ze sociální sféry. SSP je členem Mezinárodní asociace sociálních pracovníků (IFSW). Umožňuje vzájemnou výměnu odborných zkušeností, získávání nových poznatků, a podílí se na dalším vzdělávání svých členů. Organizuje odborné konference a pracovní dny, pravidelně vydává "Informace". Poskytuje svým členům pomoc v souvislosti s jejich přípravou na povolání a výkonem zaměstnání. Usiluje o to, aby sociální práci na všech úrovních vykonávali pracovníci s příslušným odborným vzděláním.

http://www.socialnipracovnici.cz/

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách je odborné uskupení, jehož cílem je podpora sociální práce jako profese a zejména rozvoj odborné úrovně sociální práce v sociálních službách. PSSPSS vznikl 2. prosince 2014 schválením Valné hromady APSS ČR jako odborné uskupení, jehož cílem je podpora sociální práce jako profese a zejména rozvoj odborné úrovně sociální práce v sociálních službách. Cílem PSSPSS je:

  • zprostředkovat výměnu informací mezi poskytovateli a odborníky z řad MPSV, krajských úřadů, inspektorů i vzájemně mezi sebou
  • informovat své členy o změnách v legislativě a jiných důležitých skutečnostech
  • pořádat odborné semináře, konference a setkání sekce
  • podílet se na vzdělávací a publikační činnosti Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR http://www.apsscr.cz/profesni-svaz-socialnich-pracovniku/

Profesní komora sociálních pracovníků, z.s.

Profesní komora sociálních pracovníků je zastřešující zájmová organizace pro sociální pracovníky. PKSP byla založena jako občanské sdružení v roce 1997 prvními absolventy Katedry sociální práce FF UK. Jejím cílem je prosazovat uznání sociální práce jako vysoce profesionálního oboru, zastupovat sociální pracovníky na vrcholné úrovni především vůči státu jako hlavnímu zadavateli sociální práce a vytvářet podmínky pro zvyšování profesní způsobilosti sociálních pracovníků. http://www.pksp.cz (vede zpět na naše stránky)

Další organizace směřující ke zvýšení kvality v sociální práci

Rada pro rozvoj sociální práce - http://www.rarosp.cz/ Předmětem činnosti Rady je podporovat spolupráci vzdělavatelů v sociální práci, profesních organizací sociálních pracovníků a jejich zaměstnavatelů, za účelem rozvoje a zlepšování sociální práce a sociálních služeb.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci - http://www.asvsp.org/ ASVSP je dobrovolné sdružení vysokých škol, jejich částí, jiných škol a dalších subjektů, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR.

Sociální práce a sociální sítě